Nieuwsbrief Mei/Juni 2018
Van het bestuur | Agenda
het bericht moet door!
Zendstation “Oregontrail” te Biak, de eerste verbinding met Nederland, datering 1955
Foto ©NIMH


Het bericht moet door!

Inleiding

Hierbij wordt u de nieuwsbrief van mei/juni 2018 aangeboden.
In deze brief de uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP. Verder aandacht voor het per 25 mei 2018 van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat dit gaat betekenen leest u in deze nieuwsbrief.
We beschikken nu over ruim 1000 juiste e-mailadressen. Weet u van een collega dat hij of zij deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen? Meldt dit dan aan: ledenadministratie@kveo.nl.

Van het bestuur

Tijdens de goed bezochte Jaarvergadering van 24 april, is Jan Poorter benoemd tot erelid van de vereniging, dit omdat hij meer dan twaalf jaren deel uit heeft gemaakt van de redactie, waarvan 11 jaar als eindredacteur van het Mededelingenblad en de Wegwijzer van de KVEO. In deze functie heeft hij zich sterk ingespannen om de leesbaarheid en daarmee de kwaliteit van het Medelingenblad te verhogen. Daarmee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de wijze waarop de vereniging communiceert met haar leden.

Zijn manier van werken kan worden gekenmerkt als nauwgezet, betrokken en consciëntieus.
Daarnaast is afgetreden als secretaris Martin Halma. Hij wordt opgevolgd door Bernard Revet. Martin werd door Marcel Celie uitbundig bedankt voor zijn vele werk dat hij voor de vereniging heeft verzet. Gelukkig blijft Martin verbonden aan de KVEO, hij wordt de nieuwe eindredacteur van ons blad en volgt dus Jan Poorter in die functie op.

HELP!

Een hartenkreet: het bestuur is nog steeds op zoek naar een tweede secretaris voor het kantoor van de KVEO die de secretaris kan ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Na ruim een jaar zoeken is het ons helaas nog steeds niet gelukt. Wie oh wie helpt ons uit de brand? Wij zoeken bij voorkeur iemand die in een cirkel van ca 30 km rond Den Haag woont! Ook partners van leden zijn van harte welkom om deze functie te vervullen! Alstublieft, laat ons niet in de steek!Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze Europese regelgeving treedt in werking op 25 mei.
Wat betekent dit voor onze vereniging? Het betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Primair voor ons is dat wij ons bewust worden hoe om te gaan met de persoonsgegevens van onze leden. In een tienstappen plan moeten wij de AVG implementeren. Zie de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.
2017-11 stappenplan avg online v2

Wat doet de KVEO: wij ontwikkelen een protocol Bescherming Persoonsgegevens KVEO. In dit protocol worden maatregelen genomen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Dit geldt voor alle geledingen binnen de vereniging die met persoonsgegevens omgaan, zoals onze rayonofficieren en hun plaatsvervangers, de redactie van ons blad, deze Nieuwsbrief, uiteraard het bestuur inbegrepen de ledenadministratie en de webbeheerder. Ook met onze externe contacten zoals de drukker van ons blad, de internetprovider die alle ..@kveo.nl accounts beheert, moet een z.g. Bewerkersovereenkomst worden afgesloten. Een bewerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens indien wij een ander bedrijf inschakelen.
Mogelijk heeft u via de tv de problematiek gezien waar vrijwillgersverenigingen, zoals de KVEO, tegen aan lopen. Voorbeelden: mogen de redacties van ons blad en de nieuwsbrief nog foto’s publiceren, zonder dat een ieder op de foto expliciet toestemming heeft verleend? Moet de website uitsluitend nog toegankelijk zijn via een inlogcode en gebruikersnaam? Kortom: er is nog veel werk te verzetten. Mocht u ideeën hebben om ons terzake te adviseren, laat het ons weten.

Koninklijke Onderscheidingen.
Slecht bij toeval of omdat we de decorandus persoonlijk kennen, komen we er achter dat iemand Koninklijk is onderscheiden. Hier ligt een taak voor de rayons, edoch die tasten terzake veelal ook in het duister. Kortom kent u een lid van onze vereniging die Koninklijk is onderscheiden, meldt dit aan de rayonofficier.

De volgende leden zijn naar ons beste weten onderscheiden:

Rayon Zeeland. Op 26 april ontving ons lid ktzar Dr. C.C.M. Lelkens de hoge Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van alle 101 aan Zeeuwen uitgereikte Koninklijke onderscheidingen was dit de hoogste. Charles ontving deze onderscheiding omdat hij zich verdiepte in het invriezen van bloed voor de bloedvoorziening bij militaire operaties. Charles gaf mede vorm aan de Militaire Bloedbank Defensie en bedacht een manier om bloed langer te bewaren. Charles is met deze activiteiten doorgegaan nadat hij met leeftijdsontslag is gegaan. Op 28 april gaven Bas Vooijs en echtgenote Ellen namens rayon Zeeland van de KVEO aan Charles en zijn echtgenote Jacqueline een bij de onderscheiding passend boeket.

Rayon Den Haag. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: De heer T.H.A. Rump, Lkol b.d. B&T. Theo ontving de onderscheiding uit handen van de Minister, op grond van de totaliteit van zijn verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen, waaronder zijn verschillende vrijwillige veteranen-activiteiten als bestuurslid van VOMI Nederland, hoofdredacteur van het verenigingsblad ‘SOBAT’, voorzitter Sociale Commissie VOMI Nederland en voorzitter van VOMI Zuid-Holland. Voorts zijn inzet gedurende ruim 20 jaar voor de Rooms Katholieke Kerk in de Leidse regio.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: J. van der Hoogt, Lkol KMar b.d. Joop is sinds vijftien jaar betrokken bij de Leiderdorpse politiek. Eerst als bestuurslid, burgerraadslid en raadslid voor de lokale partij Burger Belangen Leiderdorp, en sinds 2013 bij de Lokale Partij Leiderdorp waarvan hij een van de oprichters was. Daarnaast is hij actief bij Tracks Travel en zet hij zich in als kookvrijwilliger bij onder meer hospice Issoria in Leiden. Sinds enkele jaren is hij bestuurslid van Buurtvereniging Zijlkwartier. Verder was hij actief voor de Marechaussee vereniging en voor het Leiderdorps Museum. Op de foto Joop en de burgemeester van Leiderdorp.
Beide Leiderdorpers zijn door het bestuur gefeliciteerd met hun onderscheiding.

Verkiezingen VERANTWOORDINGSORGAAN ABP

Onze KVEO kandidaat, Jan van Harmelen, is voor het Verantwoordingsorgaan ABP fractie FOG ABP, verkozen. Het aantal uitgebrachte stemmen in de kiesgroep bedraagt 94803, het aantal beschikbare zetels 14. De kiesdeler bedraagt 6772 en de drempel voor verkiezing door voorkeurstemmen (25%) 1693. De kieslijst FOG-ABP heeft 10.983 stemmen behaald hetgeen 1,62 zetel betekent. Uiteindelijk heeft FOG-ABP dus 1 volle zetel behaald en 1 restzetel gekregen. Totaal dus twee zetels voor FOG-ABP
Aantal uitgebrachte stemmen voor het FOG ABP:
1 Dhr. Jan van Harmelen 3.566
2 Dhr. Chris Knoet 1.174
3 Dhr. Gerrit Jan Annevelink 414
4 Dhr. Abel Nijdam 586
5 Dhr. Jan Willem Brummelkamp 420
6 Dhr. Jacob Groenendijk 495
7 Dhr. Bas Vooijs 554
8 Dhr. Ad Brekoo 151
9 Mw. Miriam de Boer 2.977
10 Dhr. Arno Adema 203
11 Dhr. Koen de Maat 443 (thans secretaris FOG-ABP)
Totaal 10.983 stemmen.
De secretaris van de FOG-ABP zal op korte termijn een vergadering uitschrijven om de uitslag nader te analyseren en mogelijkheden en wensen van fractievorming te bespreken.

Voor de uitslag: www.abp.nl
Hert bestuur feliciteert Jan met het behalen van een zetel het VO en vooral alle leden bedanken die hun stem namens de KVEO hebben uitgebracht.

Agenda

KVEO golftoernooi 3 augustus 2018.
Bergvliet “7e editie Open Vrienden Van Defensie-KVEO Golftoernooi “(BOVVD-KVEO).
Dit golftoernooi zal worden gehouden op vrijdag 3 augustus 2018 op de Golfbaan Landgoed Bergvliet in Teteringen. Indien u uitgenodigd wilt worden gaarne uw gegevens doorgeven aan kol b.d. ir Ben Vaesen e-mail benvaesen@hetnet.nl : tfn 0623918862. De details worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Er wordt ook gestreden om een KVEO wisselbokaal. Dit golftoernooi zal mede in het teken staan van het werven van leden. De vereniging ondersteunt dit toernooi financieel.

Rayonofficieren bijeenkomst Ede: dinsdag 16 oktober 2018.

Nieuwjaarsbijeenkomst in Houten : zaterdag 12 januari 2019


Van de rayons:
RO bijeenkomst april 2018

 • Algemeen: Tijdens de afgelopen rayonofficierenbijeenkomst te Ede waren er drie jubilarissen: Cas Robbe, RO Den Haag, 15 jaar in functie als RO. Helaas was Cas om bepaalde redenen verhindert. Cor Heeren, RO De Achterhoek, 25 jaar in functie! Anne Schiebaan, Plv RO Oost-Veluwe, 10 jaar in functie.
  Alle bijeenkomsten van de rayons staan open voor alle leden van de KVEO. Dus ziet u een aantrekkelijk programma, aarzel niet en meldt u aan bij het betreffende rayon. Ondanks de grote inspanningen van de rayonofficieren en hun plaatsvervangers om het aspect “Saamhorigheid” inhoud te geven, zien we toch bij sommige rayons een lichte terugloop in de bezoekersaantallen. Kortom: Heb slechts één reden om de activiteit van het rayon te bezoeken! Saamhorigheid is immers één van de drie doelstellingen van de vereniging!
 • Friesland: Als regiobestuur hebben we recent een planning opgezet voor het jaar 2018. Ons eerste uitstapje is op woensdag 23 mei. We maken dan een vaarexcursie door het prachtige natuurgebied De Alde Feanen met een solar-fluisterboot van It Fryske Gea. Aansluitend gaan we ons “te buiten” in de buitenplaats It Wiid met een Mediterraans buffet. In de Alde Feanen is vorig jaar een gecrashte Lancaster (uit de Tweede Wereldoorlog) van de Britse luchtmacht geborgen en veel brokstukken zijn tentoongesteld in de expositieruimte van It Fryske Gea. Als het weer ons gunstig gezind is zullen we vast een mooie dag beleven.... en als het weer minder goed is dan kunnen we op de boot ook droog zitten (benedendeks).
  Op woensdag 11 juli gaan we richting Frederiksoord waar we een bezoek zullen brengen aan de Koloniehof. Uiteraard gaat ook dit bezoek in combinatie met een lunch. Voor ons rayon is de combinatie van een uitstapje met een “hapje/drankje” een goede formule want onze leden vinden het leuk om elkaar op deze wijze te ontmoeten. Aanmelden bij Hans Smedema of Hans Moesman.
 • Groningen Drenthe: Maandelijks wordt een borrel gehouden op doorgaans de eerste donderdag van de maand, aanvang 15.30 uur. Locatie: Restaurant De Wiemel, Gieterweg 2 9462 TD Gasselte, telefoonnummer (0599) 56 47 25. De eerstvolgende borrel is op donderdag 7 juni.
 • Achterhoek: Elke vierde woensdag in januari en oktober bijeenkomst in Kazerne Kamp ‘Holterhoek’, Zwilbroekseweg 46 te Eibergen. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 24 oktober 2018. Vanaf 16.30 uur is iedereen van harte welkom in het KEK gebouw van de kazerne waar we om 18.30 uur aan de reguliere maaltijd van Paresto kunnen deelnemen (rekening man). Einde bijeenkomst circa 19.00 uur.
 • Noord Veluwe: Alle bijeenkomsten in de legerplaats Ermelo op de Generaal Spoorkazerne. Data voor de bijeenkomsten in 2018 zijn: op de woensdagen 16 mei, 11 juli, 26 september en 14 november. (De geplande bijeenkomst op 9 mei a.s. kan niet doorgaan, omdat de KMS daags daarna een passing-out heeft).
 • Oost Veluwe: bijeenkomsten volgen na de zomervakantie. • Veluwezoom: Onze eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 17 mei en 19 juli. Vanaf 16.30 uur bent u welkom in Restaurant ‘Buitenzorg’, Amsterdamseweg 19 in Ede.
 • Land van Maas en Waal: volgt medio 2018
 • Limburg Zuid: Uiteraard zijn ook de (oud)leden van rayon Limburg-Noord en Midden van harte welkom. Hartekreet van Jan Dagniaux: Overbrug die afstand ‘n keer en proef de sfeer op onze bijeenkomsten! Ik ben ervan overtuigd dat u daarna de “smaak” te pakken hebt. Indien u niet bent opgenomen in de lijst van “Belangstellenden van de rayonactiviteiten” kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de (plv) RO. Maandelijks blijven wij, op de laatste donderdag van de maand, bijeenkomen in het “Wokparadijs De Kroon” Rijksweg 64 in Margraten. Aanmelden hiervoor is niet noodzakelijk, met uitzondering van de bijeenkomst in september. De volgende bijeenkomsten zijn op de donderdagen 31 mei, 28 juni en 26 juli.
 • Noord Brabant West: Bijeenkomsten in de ‘Fazanterie’, te Ulvenhout. De volgende rayonbijeenkomsten zijn op donderdag 28 juni, woensdag 26 september en ten slotte de laatste rayonbijeenkomst voor 2018 op donderdag 20 december. Onze bijeenkomst op 28 juni wordt een combinatie van fysieke inspanning (wandelen en/of fietsen) aansluitend wellicht een BBQ. Leden die niet deelnemen aan de fysieke inspanning uiteraard van harte welkom bij de BBQ. Op woensdag 26 september voorafgaande aan het diner een lezing met als onderwerp: “Veteranen WAT en HOE in West-Brabant”.
 • De Meijerij: volgt.
 • De Kempen: Elke eerste donderdag van de maand is er een ‘inloopborrel-middag’ bij Brasserie ‘’t Boshuys’ (op het terrein van Museum ‘Bevrijdende Vleugels’) aan de Sonseweg 39 te Best. Elke eerste donderdag van de maand is er een ‘inloopborrel-middag’ bij Brasserie ‘’t Boshuys’ (op het terrein van Museum ‘Bevrijdende Vleugels’) aan de Sonseweg 39 te Best. Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en begint om 16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op donderdag 7 juni en 5 juli. Elke derde dinsdag van de maand is er voor leden een ‘koffie-plus-ochtend’ in het ‘Joe Mann Paviljoen’ te Best. De aanvangstijd van deze bijeenkomst is voortaan om 11.00 uur. De komende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de dinsdag 19 juni en 17 juli. Voor deze bijeenkomsten (die voor eigen rekening komen) is geen opgave vooraf nodig.

  Door brand is het Joe Mann Paviljoen tot nader order niet beschikbaar voor de koffieochtenden op de 3e dinsdagmorgen van de maand. Wij wijken dan uit naar het bekende Boshuys aan de overkant.
 • Kop van Noord Holland: : Elke eerste dinsdag van de maand is er de maandelijkse borrel in de Marineclub. Bij deze alvast een vooruitblik op de komende postactieven bijeenkomsten (P.A. borrel): Dinsdag 5 juni vanaf 17:30 uur met mogelijkheid deel te nemen aan een P.A. diner voor de speciale prijs van €14,50.Ter plaatse opgeven. Dinsdag 3 juli vanaf 17:30 uur waarna om 19:00 uur deelgenomen kan worden aan een Indisch Buffet. Wel van te voren opgeven. De dames zijn deze dag van harte welkom! Kosten: 17,50€ p.p.
  Dinsdag 4 september vanaf 17:30 uur met mogelijkheid deel te nemen aan een P.A. diner voor de speciale prijs van €14,50. Ter plaatse opgeven.
  Opgeven rechtstreeks bij de Marineclub: tel. 0223-614225/657688 of per e-mail: marineclub@mindef.nl
 • Twente:Wij verheugen ons in een groeiende en plezierige belangstelling voor onze bijeenkomsten. Hierbij bloeien ook de contacten met de KVNRO op. Op woensdag 13 juni bent u weer van harte welkom bij onze bijeenkomst in KMV Semper Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Oldenzaal.
 • Het Gooi/Het Sticht: De rayonbijeenkomsten worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden. Plaats van de bijeenkomst is, in beginsel, in zaal Bloeyendael van hotel ‘De Biltsche Hoek’, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt, aanvang om 16.15 uur. Voor 2018 staan nog gepland: de woensdagen 11 juli, 12 september en 14 november.
 • Eemland: De bijeenkomsten voor 2018 zijn: dinsdag 15 mei, dinsdag 18 september en dinsdag 20 november. Deze zullen in de Waterloo-zaal van het Museum Nederlandse Cavalerie op de Bernhardkazerne te Amersfoort worden gehouden, aanvang 16.30 uur.
 • Zeeland: De bijeenkomsten vinden plaats, tenzij anders vermeld, in Partycentrum ‘De Merelhoeve’, Langeweg 3, 4339 NA Nieuw en St Joosland. Vrijdag 8 juni : barbecue aanvang 18.00 uur. Dinsdag 11 september : bezoek aan het slakkenmuseum bij Willem Backhuijs, Slikweg 6, Kerkwerve. Vanuit de hele wereld heeft Willem slakken verzameld en kan hij er zeer onderhoudend over vertellen. Zondag 14 oktober : Mosselmaaltijd, aanvang 18.00 uur.
 • Den Haag: Aanvang van alle bijeenkomsten vanaf 16.00 uur. Op dinsdag 12 juni komen wij weer bijeen in gebouw 147 van de Frederikkazerne. De kosten voor het Indische Soerabaja Buffet bedragen € 25,00 p.p. Opgave beslist vóór 26 mei. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 10 juli, eveneens in de Frederikkazerne. Kosten € 15,00 p.p., aanmelden vóór 23 juni.
 • Rotterdam: Voor 2018 zijn onze bijeenkomsten, allemaal op donderdag, 24 mei, 20 september en 22 november gepland. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kunnen de rayonofficier benaderen om nadere inlichtingen via rotterdam@kveo.nl of telefoon (015) 369 37 60. De bijeenkomst van 15 maart was druk bezocht, ca 10 gasten van KVNRO en M&M erbij. Enkele van deze gasten gaven aan interesse voor de KVEO te hebben. De oorzaak van deze toestroom was de zeer interessante lezing van KTZ bd R.A. Snouck Hurgronje over “In het diepst geheim”, het nooit vertelde verhaal van spionage missies van Nederlandse onderzeeboten in de Koude Oorlog.
 • Steenwijk Havelte: Elke eerste donderdag van de oneven maanden. Op zaterdag 7 juli genieten we van de traditionele BBQ in Echo’s Home. De bijeenkomst in september blijft nog even een verrassing maar onze laatste bijeenkomst op donderdag 1 november is een copieuze rijstmaaltijd in Wapserveen. Voor opgave van de bijeenkomsten kan met de rayonofficier contact worden opgenomen, telefoon (0521) 51 24 98 of e-mail steenwijkhavelte@kveo.nl
  (foto Ijssellinie © NIMH)
 • Spanje: De najaarsbijeenkomst in 2018 is gepland op donderdag 4 oktober. Locatie: Residentie Ciudad Patricia in Benidorm. (let op: nieuwe locatie 2018; Routebeschrijving op te vragen bij de rayonofficieren) Aanvang van de bijeenkomst 12.00 uur.
 • Duitsland: Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus is er voor de leden een bijeenkomst georganiseerd in de omgeving van Kalkar. Op dag 1 wordt er een bezoek gebracht aan de National FührungsZentrale in Uedem door de heren. Voor de dames is er een stadsrondleiding in Kalkar. Ontvangst vanaf 11.00 uur. Op dag 2 een bezoek met rondleiding in Het Römermuseum in Xanten. LET OP: gewijzigde locatie voor ontvangst, lunch, diner en overnachting. NU: Hotel Siekman, Kesselstrasse 32, 47546 Kalkar.


Voor meer details over deze agenda, neem contact op met uw Rayonofficier of zijn plaatsvervanger. Zie ook het Mededelingenblad of de website http://www.kveo.nl/rayons“DE KVEO is méér dan een “GEZELLIGHEIDSVERENIGING”, maak een collega lid van de KVEO, voor slechts € 25, - per jaar. Lid worden: http://www.kveo.nl/leden/lidworden


“ KVEO, BELANGENBEHARTIGING EN SAAMHORIGHEID ”


VRAGEN OF OPMERKINGEN OVER DE INHOUD VAN DEZE BRIEF PER EMAIL AAN: NIEUWSBRIEF@KVEO.NL
 

Wilt u meer weten?

  Bezoek KVEO.nl  
 
Copyright © 2018 KVEO
Afmelden nieuwsbrief